Haiku en japonais

Retrouvez des haïkus en japonais.

 • 初午に狐の剃りし頭哉 (はつうまにきつねのそりしあたまかな)
  hatsu muma ni / kitsune no sorishi / atama kana
  Matsuo Bashõ

 • 漁り火に鰍や浪の下むせび (いさりびにかじかやなみのしたむせび)
  isaribi ni / kajika ya nami no / shita musebi
  Matsuo Bashõ

 • 足洗うてつひ明けやすき丸寝かな (あしあろうてつひあけやすきまるねかな)
  ashi arōte / tsui ake-yasuki / marone kana
  Matsuo Bashõ

 • 冬の日や馬上に氷る影法師 (ふゆのひやばしやうにこほるかげぼうし)
  fuyu no hi ya / bashō ni kōru / kagebōshi
  Matsuo Bashõ

 • 月白き師走は子路が寝覚め哉 (つきしろきしはすはしろがねざめかな)
  tsuki shiroki / shiwasu wa Shiro ga / nezame kana
  Matsuo Bashõ

 • 秋風や桐に動きて蔦の霜 (あきかぜやきりにうごきてつたのしも)
  aki kaze ya / kiri ni ugokite / tsuta no shimo
  Matsuo Bashõ

 • 七夕や秋を定むる夜のはじめ (たなばたやあきをさだむるよのはじめ)
  Tanabata ya / aki o sadamuru / yo no hajime
  Matsuo Bashõ

 • 桟やまづ思ひ出づ馬迎へ (かけはしやまづおもひいづうまむかへ)
  kakehashi ya / mazu omoi izu / uma makae
  Matsuo Bashõ